Badanie geologiczne w miejscowości Okocim na działce, na której planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, wykazało obecność różnorodnych skał i osadów mających wpływ na warunki posadowienia. 

Co znaleziono w odwiertach?

W trakcie odwiertów geotechnicznych, wykonanych na głębokości trzech metrów, znaleziono Lessy, pyły lessopodobne, gliny oraz mulki (pyły) zwietrzelinowe oraz zwietrzałe piaskowce i łupki fliszu karpackiego.

Próbki gruntu w Okocimiu

Lessy to rodzaj skał osadowych, które powstają w wyniku procesów diagenezy, czyli przemian chemicznych i fizycznych, jakim podlegają osady po ich utworzeniu. Pyły lessopodobne to osady powstałe z drobnych cząstek skalnych, które zostały przeniesione przez wiatr i składają się głównie z minerałów z grupy silikatów.Gliny to rodzaj skał osadowych, które powstają z drobnych cząstek skalnych, takich jak piasek, żwir i glina, które zostały przeniesione przez wodę i osadzone na dnie zbiornika. Mulki (pyły) zwietrzelinowe to osady powstałe z drobnych cząstek skalnych, które zostały przeniesione przez wiatr i składają się głównie z minerałów z grupy silikatów. W odwiertach znaleziono także soliflukcyjne i eoliczne zlodowacenia północnopolskiego oraz zwietrzałe piaskowce grubolawicowe i lupki fliszowe wieku hoteryw-alb. Soliflukcyjne zlodowacenie to proces geologiczny, który jest charakterystyczny dla obszarów peryglacjalnych, podczas którego dochodzi do przesuwania się warstw gruntu w wyniku rozszerzania i kurczenia się podłoża pod wpływem cyklicznie zmieniających się warunków klimatycznych. Eoliczne zlodowacenie to proces geologiczny, który jest charakterystyczny dla obszarów pustynnych, podczas którego dochodzi do erozji skał i osadów
przez wiatr. Piaskowce grubolawicowe to skały osadowe, które powstają z wymywania skał i osadów przez wodę oraz z drobnych cząstek skalnych, takich jak piasek i żwir. Lupki fliszowe to skały metamorficzne, które powstają z przemiany skał osadowych pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury. zwietrzelina to skała powstała z procesów erozyjnych, transportu i osadzania zwietrzałego materiału skalnego. Materiał ten pochodzi z rozpuszczania skał, które zostały przemieszczone przez wodę, wiatr lub lodowiec, a następnie osadzone w innym miejscu. Zwietrzelina może składać się z różnych składników, w zależności od źródła skał i warunków osadzania, może zawierać kamienie, piasek, żwir, glinę, ilasty i inne składniki.

Jakie są wyniki badania geotechnicznego na działce w Okocimiu ?

Wyniki badania geologicznego wskazują, że działka w miejscowości Okocim, na której planowana jest budowa farmy fotowoltaicznej, posiada grunty na głębokości 2-3m mają stan twardoplastyczny, półzwarty i zwarty a więc jest to korzystna sytuacja pod względem posadowienia obiektów budowlanych na działce.