Opinia geotechniczna dla budowy domu

Usługa wykonania Opinii Geotechnicznej dla budowy domu. Całkowita kwota 890 zł/brutto, obejmuje:

  • Wykonanie dwóch do trzech odwiertów badawczych.
  • Określenie warunków gruntowo-wodnych, warunków posadowienia budynku.
  • Wykonanie raportu – opinii geotechnicznej dla budowy domu jednorodzinnego.

 

Wiercenie sondą rećzną przy badaniu geotechnicznym gruntu

Badania geotechniczne, na podstawie których wykonuje się opinię geotechniczną, są nieodzownym elementem procesu budowy każdego domu. Mają one na celu określenie właściwości gruntu oraz warunków geologicznych, które mogą wpływać na stabilność i bezpieczeństwo budynku. Prawodawstwo w Polsce nakłada konkretne wymagania dotyczące tych badań, które muszą być spełnione przed rozpoczęciem budowy. 

 

Jaki jest koszt wykonania przez HOH Group opinii geotechnicznej dla projektu budowy domu ?

Koszt wykonania opinii geotechnicznej wraz z wierceniami wykonanymi na działce budowlanej to w naszej firmie geologicznej koszt 890zł brutto (sezon 2023/2024). Jest to koszt wykonania badań w Małopolsce lub do 100km od miejscowości Kraków i Brzesko gdzie mieszczą się siedziby naszej firmy.

 

Jakie są podstawy prawne dla wykonywania badań geotechnicznych dla projektu i budowy domu?

W Polsce podstawowe akty prawne regulujące kwestie badań geotechnicznych to m.in. ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane wraz z aktualizacjami. Zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, inwestor zobowiązany jest do dostarczenia projektanta informacji dotyczących warunków gruntowo-wodnych w miejscu planowanej budowy. Projektant jest natomiast zobowiązany do uwzględnienia tych informacji w projektowanym obiekcie.

 

Jaki jest zakres badań geotechnicznych ?

Badania geotechniczne – polegają na określeniu nośności i odkształcalności gruntu, co jest istotne dla fundamentów budynku. Pozyskuje się próbki gruntów z różnych głębokości, co pozwala na dokładniejsze określenie ich właściwości. Wiercenia geotechniczne umożliwiają również określenie rodzaju gruntu: Wiercenia pozwalają na odkrycie, czy w danym miejscu występują warstwy skalne, gliny, piaski czy żwiry. Badania umożliwiają również poznanie głębokości poziomu wód gruntowych: Wysoki poziom wód gruntowych może mieć wpływ na stabilność budynku, dlatego istotne jest określenie jego głębokości.

Zakres badań geotechnicznych jest uzależniony od specyfiki terenu i rodzaju budowanego obiektu. Poza opisanymi wyżej podstawowym zakresem badań geotechnicznych, mogą też obejmować:

a. Badania geologiczne – mają na celu pozyskanie informacji o rodzaju i składzie gruntu oraz występowaniu ewentualnych warstw skalnych oraz zidentyfikowanie ewentualnych zagrożeń geologicznych: Wiercenia mogą ujawnić obecność skał, szczelin czy innych cech geologicznych, które mogą wpłynąć na budowę.

b. Badania hydrogeologiczne – niezbędne w przypadku budowy obiektów na terenach podmokłych.

c. Badania mikroskalowe – pozwalają na dokładniejsze określenie parametrów gruntów, takich jak plastyczność czy konsystencja.

 

Co powinna zawierać opinia geotechniczna na potrzeby budowy domu ?

Należy uwzględnić mapę działki z zaznaczonymi punktami badań, przekroje geotechniczne, które obrazują strukturę geologiczną terenu, informację o poziomie wód gruntowych oraz część tekstową, zawierającą parametry geotechniczne gruntu, wnioski z przeprowadzonych badań oraz zalecenia dotyczące bezpiecznego posadowienia budynku. W przypadku trudności związanych z złożoną budową geologiczną terenu, konieczna może być bardziej szczegółowa dokumentacja geologiczno-inżynierska.

 

Jaki jest wpływ badań geotechnicznych na projekt budynku ?

Wyniki badań geotechnicznych mają kluczowe znaczenie dla projektanta. Na ich podstawie projektant może dostosować projekt budynku do warunków gruntowych, wybierając odpowiednie fundamenty, zabezpieczenia przed osuwaniem się gruntu czy podwodne konstrukcje. Wartościowe wyniki badań geotechnicznych pozwalają również na uniknięcie ewentualnych problemów w przyszłości związanym z osiadaniem budynku czy pękaniami ścian.

 

Kto może wykonywać badania geotechniczne dla potrzeb projektu budowlanego ?

Badania geotechniczne powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia geologiczne. Uprawnienia przyznawane są przez Ministerstwo Środowiska.  Michał Hojnowski posiada uprawnienia geologiczne uprawniające do wykonania opinii geotechnicznej dla budowy domu na podstawie badań geotechnicznych.