Inwestor z miejscowości Bakałarzewo w powiecie suwalskim, zwrócił się do nas w sprawie wykonania opinii hydrogeologicznej dla stu lokalizację studni na granicy dwóch działek w malowniczej miejscowości Bakałarzewo, położonej w powiecie suwalskim, województwie podlaskim. Celem tego przedsięwzięcia jest współdzielenie studni, która ma zaopatrywać zarówno inwestora, jak i właściciela sąsiedniej działki, wodą przeznaczoną do celów spożywczych i gospodarczych. Zidentyfikowano obecność dwóch warstw wodonośnych: płytkiej na 5-30m oraz głębokiej 75-100m. Płytka warstwa, ze względu na bliskość cmentarza komunalnego, może być potencjalnie zanieczyszczona produktami rozkładu ciał, toksynami o nazwie ptomainy, wysoce szkodliwymi nawet w niskich stężenia w wodzie pitnej. Głębsza warstwa, mimo że wymagać będzie większych nakładów finansowych przy konstrukcji studni, jest izolowana od warstwy płytkiej utworami słabo-przepuszczalnymi. Głębsza warstwa, mimo podwyższonych wartości manganu i żelaza, po oczyszczeniu nadaje się do spożycia przez ludzi.
Proponowana lokalizacja studni znajduje się na obszarze pokrytym miąższymi osadami z okresu Czwartorzędowego, które mają około 2,5 miliona lat. Grubość tych osadów polodowcowych wynosi około 250 metrów. Na podstawie analizy otworów studziennych w promieniu 2 km od granicy omawianej działki, przeprowadzonej, stwierdzono, że w miejscu lokalizacji otworu studziennego mogą występować dwie warstwy wodonośne.
Pierwsza warstwa wodonośna charakteryzuje się zwierciadłem swobodnym i występuje na głębokości od 5 m do około 30 m. Jednak ze względu na jej przypowierzchniowy charakter i wykształcenie litologiczne, nie została przewidziana do ujęcia. Druga użytkowa warstwa wodonośna powinna występować na głębokości bezwzględnej od 101 do 114 metrów n.p.m. Na wysokości proponowanej lokalizacji studni, czyli 173 metrów n.p.m., można spodziewać się stropu tej głębszej warstwy wodonośnej na głębokości od około 60 m do 75 m. Zwierciadło wody tej warstwy powinno stabilizować się na głębokości około 5-15 m pod poziomem terenu. Warstwę wodonośną budować będą dobrze przepuszczalne żwiry z piaskami o współczynniku filtracji rzędu 0,7 m/godz.
Zgodnie z wynikami analizy jakości wody z otworów studziennych w promieniu 2 km od granicy omawianej działki, woda z głębszej warstwy wodonośej może zawierać ponadnormatywne zawartości związków żelaza i manganu w odniesieniu do norm wody do picia. Woda będzie nadawać się do spożycia, pod warunkiem zastosowanie odpowiednich technologii oczyszczania wody przed jej spożyciem.
Woda z płytkiej warstwy nie może zostać użyta do celów spożywczych, ze względu na brak izolacji z wodami powierzchniowymi, potencjalnie zawierającymi zanieczyszczenia zmyte z powierzchni ziemi. Ponadto, proponowana przez inwestora lokalizacja studni znajduje się na spadku gradientu, gdzie w odległości 180m na wschód znajduje się cmentarz komunalny. W przypadku eksploatacji płytkiej warstwy wodonośnej, istenieje prawdopodobieństwo przemieszczania się zanieczyszczonych wód gruntowych z cmentarza w kierunku lokalizacji proponowanej studni.

Wstępne założenia projektu studni

Proponowany otwór studzienny powinien ujmować głębszą warstwę wodonośną wieku Czwartorzędowego. Filtr powinien ujmować interwał co najmniej 20 m warstwy wodonośnej, przy całkowitej spodziewanej miąższości tej warstwy wynoszącej 30 m. W związku z tym całkowita głębokość otworu studziennego wyniesie od 85 m do 100 m. Po odwierceniu otworu do projektowanej głębokości, zaleca się zainstalowanie filtrów o odpowiednich wymiarach i typach, co szczegółowo określi geolog nadzorujący prace wiertnicze.

Podsumowanie prognozy dla studni

Projekt studni w Bakałarzewie stanowi ważne przedsięwzięcie dla inwestora oraz właściciela sąsiedniej działki, które pozwoli na efektywne i zrównoważone wykorzystanie zasobów wodnych w celach spożywczych i gospodarczych.  Dzięki uświadomieniu Inwestorowi warunków hydrogeologicznych i potencjalnych zagrożeń dla jakości wód, Inwestor nie zdecydował się na ujmowanie płytkiej warstwy wodonośnej, mającej potencjał zanieczyszczeń toksynami z pobliskiego cmentarza. Inwestor przygotowuje się do odwiertu głębokości około 100m. Przez spodziewaną podwyższoną zawartość  żelaza i manganu w wodzie, konieczne będzie zastosowanie odpowiednich środków oczyszczania, aby zapewnić odpowiednią jakość wody dla użytkowników, jednak woda będzie zdata do spożycia. Ważne jest również odpowiednie wykonanie i konserwacja studni, aby zapewnić jej długotrwałą i bezawaryjną pracę, co przyczyni się do zrównoważonego wykorzystania zasobów wodnych w tej malowniczej okolicy w powiecie suwalskim.
Więcej na temat wykonywania opinii geotechnicznych prognoz dla studni https://hoh.pl/prognoza-dla-wydajnosci-studni/