Podczas badania gruntu w celu ustalenia warunków gruntowo-wodnych dla budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Igołomia koło Krakowa, okazało się, że mimo akceptowalnych wartości przepuszczalności gruntu, poziom wody w gruncie jest wysoki, więc według specjalistów najlepszym rozwiązaniem będzie wykonanie drenażu w kopczyku, co wymagać będzie nieco dodatkowych nakładów pracy i materiałów.

  

Co wykazało badanie gruntu ?

 
Badanie gruntu pod przydomową oczyszczalnią ścieków w miejscowości Igołomia pod Krakowem wykazało, że warunki gruntowo-wodne są nieco wymagające z powodu wysokiego poziomu wód gruntowych. Ze względu na to, że poziom wody gruntowej na działce jest na 1,35m poniżej powierzchni terenu, instalacja drenów bezpośrednio w gruncie rodzimym nie będzie możliwa. Standardowo bowiem, odległość spodu drenów rozsączających od poziomu wód gruntowych powinna wynosić co najmniej 1,5m.
 
 

Jakie rozwiązanie zastosować dla rozsączania oczyszczonysch ściekó przy wysokim poziomie wód gruntowych ?

 
Spełnienie warunku pionowej odległości 1.5m od spodu drenów do poziomu wody, w przypadku gdy poziom wody gruntowej jest płytki, wymagać będzie wykonania dodatkowego nasypu który pozwoli uzyskać wspomniany dystans. Nasyp należy się wykonać z materiału piaszczysto-żwirowego dla uzyskania odpowiedniej przepuszczalności. Powstanie w ten sposób kopczyk rozsączający w którym dreny będą w odpowiedniej pionowej odległości od poziomu wód gruntowych.

Kopiec drenażowy z rozsączaniemPrzykład kopczyka drenażowego w formie poletka rozsączającego w nasypie.(rysunek dzięki uprzejmości firmy Ekopol)

Standardowo kopczyk wygląda jak na rysunku przedstawionym, powyżej i zazwyczaj wymaga to pompowania „w górę” oczyszczonych ścieków ze zbiornika do poletka rozsączającego w nasypie. W Państwa przypadku, jest o tyle dobra sytuacja że zbiorniki można umieścić na spadku terenu pomiędzy domem a terenem przeznaczonym na rozsączanie ścieków.  W ten sposób oczyszczone ścieki mogą grawitacyjnie spływać do poletka rozsączającego w nasypie.
 
 

W jaki sposób wykonać poletko rozsączające z nasypem ?

 
Aby wykonać poletko rozsączającege, należy przeprowadzić odkrywkę geometryczną o kwadratowym kształcie, spełniającą wymagania dotyczące niezbędnej powierzchni i głębokości dla danych warunków gruntowych (zalecamy kontakt z projektantem). W następnym kroku, należy zagęścić wykop mieszaniną składającą się z pospółki piaskowo-żwirowej (lub żwiru o frakcji od 1 do 4 mm) a na jego powierzchni ułożyć warstwę żwiru płukanego o frakcji Φ od 16 do 32 mm, o grubości minimum 0,3 metra. Kolejnym krokiem jest posadowienie studzienki rozdzielczej o średnicy 400 mm, a następnie ułożenie rur drenarskich o średnicy 110 mm, zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków i zachowując odpowiedni spadek 0,5%. Rury drenarskie należy połączyć i zakończyć zastosowaniem kominka wentylacji niskiej. Aby zwiększyć skuteczność drenażu, sugeruje się zastosowanie rur perforowanych wykonanych z PVC o średnicy 110 mm i grubości ścianki 3mm, obustronnie naciętych. Na koniec należy uzupełnić warstwę żwiru do poziomu górnej krawędzi rur drenarskich, a całą powierzchnię poletka zabezpieczyć geowłókniną o gramaturze od 100 do 120 g/m².

Więcej informacji na temat sposobu wykonania drenażu rozsączającego znajdziecie Państwo czytając następujący artykuł: Jak-wykonac-drenaz-rozsaczajacy-w-przydomowej-oczyszczalni-sciekow