Warunki gruntowo-wodne są kluczowym czynnikiem wpływającym na projektowanie i budowę obiektów budowlanych. W przypadku planowanej budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz przydomowej oczyszczalni ścieków na działce w Głogoczowie, przeprowadzono szereg badań geotechnicznych. W ramach tych badań wykonano wiercenia badawcze oraz analizę makroskopową gruntu i parametrów geotechnicznych. Poniżej przedstawiamy wyniki tych badań oraz ich wpływ na warunki posadowienia w Głogoczowie.

Wyniki wierceń

W czerwcu 2023 roku przeprowadzono 3 otwory geotechniczne na działce w Głogoczowie. Każdy z otworów posiadał głębokość 3,0m. Do około 2,5m w otworach nawiercono twardoplastyczne pyły z domieszką glin. Od około 2,5m do 3,0m nawiercono plastyczne pyły z domieszką glin przechodzące w gliny pylaste. Otwory odwiercono wiertnicą ręczną (szapą okienkową) metodą ręczną, świdrem okienkowym o średnicy 50 mm. W trakcie badań geotechnicznych przeprowadzono analizę makroskopową gruntów, pobrano próbki gruntu NW do badań laboratoryjnych oraz prowadzono obserwacje zwierciadła wód gruntowych w otworach wiertniczych. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw wyznaczono metodą „doświadczenia porównywalnego” na podstawie korelacji zawartych w normach PN-B-03020:1981 i literaturze, z uwzględnieniem stopnia plastyczności.

 

Na podstawie przeprowadzonych prac oraz Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski ustalono, że podłoże geologiczne w Głogoczowie składa się z plejstoceńskich lessów, pyłów lessopodobnych, glin oraz mułków (pyłów) zwietrzelinowych, soliflukcyjnych i eolicznych.

W trakcie wierceń przeprowadzonych w czerwcu 2023 roku nie stwierdzono występowania zwierciadła wód gruntowych w otworach badawczych ani sączeń. Należy jednak pamiętać, że zwierciadło wód gruntowych może być uzależnione od panujących warunków atmosferycznych. Po długotrwałych i intensywnych opadach lokalne sączenia z gruntów spoistych. Warunki wodne na analizowanym terenie uważa się za proste (stan na czerwiec 2023 r.).

Grunty podłoża zostały podzielone na warstwy geotechniczne zgodnie z normami PN-81/B03020 oraz PN-B-06050. Parametry geotechniczne poszczególnych warstw, takie jak wilgotność naturalna, gęstość objętościowa, spójność, kąt tarcia wewnętrznego i edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej, zostały wyznaczone na podstawie korelacji zawartych w normie PN-B-03020:1981 i literaturze. W podłożu budowlanym wyodrębniono warstwy geotechniczne różniące się własnościami fizyko-mechanicznymi, wykształceniem litologicznym i genezą.

Interpretacja wyników badań

Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz można wyciągnąć następujące wnioski i zalecenia dotyczące warunków posadowienia w Głogoczowie:

  • Warunki gruntowo-wodne w podłożu projektowanej inwestycji można uznać za proste i korzystne, pod warunkiem zabezpieczenia inwestycji przed nierównym osiadaniem i zastosowaniem odpowiedniego posadowienia obiektu.
  • W celu zapewnienia odpowiedniego doczyszczania tlenowego wprowadzanych do ziemi ścieków, pod dnem urządzenia rozsączającego zaleca się zastosowanie filtru piaskowo-żwirowego.
  • Grunty spoiste, które występują w podłożu, są gruntami wysadzinowymi, które w kontakcie z wodą i mrozem mogą drastycznie pogorszyć swoje parametry geotechniczne. Prace ziemne powinny być prowadzone w taki sposób, aby nie dopuścić do rozmakania i przemarzania tych gruntów.
  • Podczas robót ziemnych należy dostosować harmonogram prac do warunków atmosferycznych i zapobiegać pojawianiu się wód opadowych lub wsiąkowych w otwartym wykopie, poprzez ich przechwycenie i odprowadzenie poza wykop.
  • Ostateczna kategoria geotechniczna projektowanej inwestycji zostanie ustalona przez projektanta, uwzględniając stwierdzone warunki gruntowo-wodne.

 

Więcej informacji na temat wykonywania opinii geotechnicznych znajduję się tutaj: https://hoh.pl/opinia-geotechniczna/