Drenaż rozsączający w przydomowej oczyszczalni ścieków należy wykonać kierujując się kilkoma prostymi zasadami:

(1) maksymalna długość nitki drenażu rozsączającego nie powinna być dłuższa niż 20-25m,

(2) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

(3) rów do którego wkładamy rury drenarskie nie powinien być węższy niż 0,5m

(4) minimalna odległość pomiędzy rurami drenarskimi to 1,5m,

(5) rury drenarskie należy układać na głębokości minimum 0,5m

(5) pod rury drenarskie należy podsypać warstwę żwiru o grubości 0,25-0,5m lub 0,6m piasku. Poniżej opisuję w jaki sposób określić grubość podsupki dla konkretnej działki.

drenaż rozsączający

Jakie są przepisy ograniczające zrzut ścieków przydomowych do gruntu?

Dopuszczalna dobowa ilość ścieków dla instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków według Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z dnia 31 lipca 2006 r.) nie może 1) przekraczać 5m3/d 2) BZT5 ścieków dopływających jest redukowane co najmniej o 20 %, a zawartość zawiesin ogólnych co najmniej o 50 %; 3) miejsce wprowadzania ścieków oddzielone jest warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego poziomu wodonośnego wód podziemnych.

Czy samemu można określić przepuszczalność gruntu?

Projektowanie drenażu rozsączajacego rozpoczyna się od określenia ilości ścieków w budynku, zdolności rozsączającej gruntu i głębokości położenia wody gruntowej. Właściwości rozsączające określa się na podstawie testu perkolacyjnego. Test polega na sprawdzeniu wodoprzepuszczalności gruntu. W tym celu wykonuje się odkrywkę gruntu na głębokość położenia drenów a następnie w dnie wykonuje się otwór o wymiarach 0,3×0,3 m i głębokości 0,15m (brzegi nie powinny być wygładzone). Do tak przygotowanego otworu wlewa się 10 litrów wody w celu nawilżenia gleby. Następnie wlewa się kolejne 12,5 litra wody i mierzy czas jej wsiąkania. Wyniki przeprowadzonego testu określą umowną kategorię gruntu. Skorzystaj z poniższej tabeli. Ilość czasu potrzebnego do wsiąkania 12,5 litra wody wskaże umowną kategorię gruntu ze względu na przepuszczalność: bardzo dobrą, dobrą, umiarkowaną lub złą.

Czas wsiąkania 12,5 litra wody (minut) Przesiąkliwość (minut / centrymetr) Rodzaj gruntu Umowna kategoria gruntu
mniej niż 20 minut <1,4 żwir, pospółka A – bardzo dobra przepuszczalność
pomiędzy 20 a 30 minut 1,4-2,1 drobne i średnie piaski, piasek gliniasty B – dobra przepuszczalność
od 30 do 180 minut 2,1-12,8 gliny piaszczyste C – umiarkowana przepuszczalność
powyżej 180 minut >12,8 glina lub ił z domieszką piasku D – zła przepuszczalność

Jaką objętość ścieków może przyjąć grunt na mojej działce?

Kiedy już wykonasz test perkolacyjny, poznasz w przybliżeniu kategorię swojego gruntu: A – bardzo dobra przepuszczalność, B- dobra przepuszczalność, C – umiarkowana przepuszczalność, D – zła przepuszczalność,  wtedy możesz przyjąć następujące dopuszczalne wartości obciążenia, liczone w litrach ścieków na metr długości rury drenarskiej w ciągu jednego dnia rozsączania:

– dla terenu o bardzo dobrej przepuszczalności – kategoria A: – grunt może przyjąć od 15 do 25 litrów na każdy metr długości drenu w ciągu jednego dnia ,
– dla terenu odobrej przepuszczalności – kategoria B: grunt przyjmie od 12 do 20 litrów na metr drenu w ciągu jednego dnia,
– dla terenu o słabej przepuszczalności – kategoria C: od 6 do 10 litrów na metr drenu w ciągu jednego dnia.

Jaką długość mają mieć rury drenarskie do rozsączania ścieków na mojej działce?

Znając umowną kategrorię gruntu, a więc A – bardzo dobrze, B- dobrze, C- słabo przepuszczalne, można przyjąć następujące minimalne wartości długości rury drenu przypadające na każdego mieszkańca w gospodarstwie domowym dla którego wykonano rozsączanie:

– dla terenu o bardzo dobrej przepuszczalności – kategoria A: – na każdego mieszkańca powinno przypadać minimum 8 metrów długości rury drenarskiej,
– dla terenu odobrej przepuszczalności – kategoria B: na każdego mieszkańca powinno przypadać minimum 16 metrów długości rury drenarskiej,
– dla terenu o słabej przepuszczalności – kategoria C: na każdego mieszkańca powinno przypadać minimum 24 metrów długości rury drenarskiej,

Jaką grubość warstwy podsypki pod drenami mam zastosować?

Grubość, albo inaczej mówiąc miąższość podsypki pod rurą drenażu rozsączającego przydomowej oczyszczalni ścieków, zależy od rodzaju gruntu, a ściślej mówiąc jego przybliżonej kategorii przepuszczalności. Wyżek opisałem jak określić umowną kategorię przepuszczalnośći A- bardzo dobra, B-dobra, C-umiarkowna, D-zła przepuszczalność. Określić to możesz za pomocą wyżej opisanego prostego testu perkolacyjnego wykonanego na twojej działce. ****Przy bardzo dobrej przepuszczalności (kategoria A) powinienes nieco spowolnić przepływ ścieków z twoich drenów żeby nie zanieczyścić warstwy wodonośnej nieprzefiltrowanymi, nieoczyszczonymi ściekami. Przy bardzo dobrej przepuszczalności gruntu trzeba podsypać pod dreny przynajmniej 0,6m drobnego piasku. **** Najkorzystniejsza jest kategoria B – przy dobrej przepuszczalności wystarczy pod dreny podsypać minimum 0.25m żwiru.***** Jeżeli grunt pod warstwą gleby przyporządkowałeś do kategorii C, a więc słabej przepuszczalności, warstwa żwiru powinna mieć minimum 0,45m.

Jakie są podstawowe zasady układania rur drenarskich w gruncie?

Wykonałeś test perkolacyjny, znasz umowną kategorię przepuszczalności gruntu pod warstwą gleby: A-bardzo dobra, B-dobra, C-umiarkowana, D-zła, wykonałeś opisane wyżej podstawowe obliczenia odnośnie wymganej długości drenów dla potrzeb twojego domu w stosunku do właściwości gruntu na działce, wiesz jaka grubość i materiał podsypki powinna znajdować się pod rurami drenarskimi. Teraz spójrz na poniższe zasady układania rur drenarskich: (1) Maksymalna długość jednej linii rury drenarskiej, tak zwanej nitki, nie może przekraczać 20m, (2) rów do którego będziesz wkładał rury drenarskie nie może być węższy niż 50cm. (3) minimalny odstęp pomiędzy rurami drenarskimi powinen być przynajmniej 1,5 metra. (3) rury drenarskie układaj na głębokości minimum 0,5m, nie głębiej niż 1,0m pod powierzchnią gruntu. (4) Rudy drenarskie oczyszczalni przydomowej układa się ze spadkiem od 0,5% do 1,5%, czyli na jednym metrze powinieneś mieć spadek od 0,5 do 1,5cm w kierunku przepływu ścieków. Im słabsza przepuszczalność, tym mniejszy spadek, 0,5% przy gruntach słabo przepuszczalnych. (5) W wykopanym rowie najpierw wysyp podsypkę żwirową, ułóż dren a następnie obstp rurę drenarską żwirem. Bardzo ważne by żwir oddzielić od gruntu i gleby geowłókniną by drobinki ziemi nie zatkały systemu rozsączającego.