Prognoza dla wydajności studni

DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWOWODNYCH DLA POTRZEB UJĘCIA WODY GRUNTOWEJ na działce w miejscowości Okocim gmina Brzesko

SPRAWDŹ OFERTĘ CENOWĄ

 

 

LP. 

Autor 
Imię i nazwisko  Uprawnienia//Zakres  Data   
1.  mgr Michał Hojnowski  V-DGKUG-4701-2/16326/14/MW  05.2020   

 

I. WSTĘP

Opracowanie zawiera omówienie warunków gruntowo ? wodnych w podłożu projektowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego na działce  nr __ zlokalizowanej w miejscowości Grabie, gmina Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie. Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 

 

II. ZAKRES PRAC

IIa. ROBOTY GEOLOGICZNE

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 metodą domiarów prostokątnych dowiązanych do istniejącej sytuacji. 

 

IIb. ROBOTY GEOLOGICZNE

 W ramach robót geologicznych wykonano 1 otwór nierurowany w dniu 02.05.2020 do głębokości 3,5 m p.p.t. W czasie wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia terenowych badań makroskopowych. Po zakończeniu obserwacji otwór zlikwidowano. Prace polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B-04452 – ?Badania polowe? pod stałym dozorem geologicznym autora opracowania w miesiącu maju 2020 r. 

 

 IIc. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych sporządzono niniejsze opracowanie wraz z załącznikami. 

Profil geotechniczny otworu i sposób zalegania warstw gruntów przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2]. Lokalizację otworów badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 [Zał. nr 1]. Całość prac oraz ich wyniki omówiono w części tekstowej opracowania. 

 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

 W podłożu dokumentowanego terenu, do głębokości 3,0m ppt występują grunty spoiste rodzime wykształcone w postaci glin, pyłów gliniastych, pyłów i glin pylastych. Pod nimi do dna otworu na głębokości 3,5m występuje zwietrzelina skalna łupków i piaskowców wraz z gliną pylastą. Stwierdzono występowanie sączeń na głębokości 3,0m.  Warunki gruntowo ? wodne w podłożu przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2]. 

 

IV. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W przedstawionych warunkach gruntowo-wodnych wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe w momencie wykonania wymiany gruntu w strefie rozsączania na grunt niespoisty o dobrym współczynniku wodoprzepuszczalności (piasek średni ze żwirem lub pospółka). Przy projektowaniu i wykonywaniu przydomowej oczyszczalni należy wziąć pod uwagę okresowe wahania wód gruntowych i inne czynniki mogące zakłócić poprawne działanie instalacji. 

Opracowanie zostało wykonane przez HOH Group s.c. na zlecenie inwestora: (Dane ukryte).

 

1.1  Przepisy prawne

 

Podstawą prawną do wykonywania czynności związanych z powstaniem niniejszego opracowania są następujące akty prawne:

 • U. 2019 poz. 1065 Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 8 kwietnia 2019
 1. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Rozdział 6: Studnie
 • U. 2017 poz. 1566 Ustawa z dnia 20 lipca 2017r.Prawo wodne
 • U. 2011 Nr 163 poz. 981 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r.Prawo geologiczne i górnicze

Na podstawie powyższych aktów prawnych:

 • Właścicielowi gruntu przysługuje prawo do zwykłego korzystania zwód stanowiących jego własność oraz zwód podziemnych znajdujących się w jego
 • Zwykłe korzystanie zwód służy zaspokojeniu potrzeb własnego gospodarstwa domowego lub własnego gospodarstwa rolnego.
 • Zwykłe korzystanie zwód obejmuje pobór wód podziemnych lub wód powierzchniowych w ilości średniorocznie nieprzekraczającej 5m3na dobę;
 • Projekt robót geologicznych nie jest wymagany, jeżeli roboty geologiczne obejmują: wykonywanie wkopów oraz otworów wiertniczych o głębokości do 30m w celu wykonywania ujęć wód podziemnych na potrzeby poboru wód podziemnych w ilości nieprzekraczającej 5m3 na dobę.
 • Odległość studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, powinna wynosić – licząc od osi studni – co najmniej:
  • do granicy działki – 5 m;
  • do osi rowu przydrożnego – 7,5 m;
  • do budynków inwentarskich i związanych z nimi szczelnych silosów, zbiorników do gromadzenia nieczystości, kompostu oraz podobnych szczelnych urządzeń – 15 m;
  • do najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji indywidualnej, jeżeli odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach dotyczących ochrony wód – 30 m;

 •  do nieutwardzonych wybiegów dla zwierząt hodowlanych, najbliższego przewodu rozsączającego kanalizacji lokalnej bez urządzeń biologicznego oczyszczania ścieków oraz do granicy pola filtracyjnego – 70

1.   Lokalizacja terenu badań

1.1   Położenie administracyjne i fizyczno-geograficzne

 

Pod względem administracyjnym, działka nr 538 znajduje się w Województwie Małopolskim w Powiacie brzeskim, w Gminie Brzesko, w obrębie Okocim (5). Około 60m na południe znajduje się ulica Czerwona Droga miejscowości Okocim, a sama działka leży w przysiółku tradycyjnie zwanym Berskówka. Ulica Czerwona Droga łączy się z drogą krajową numer 75 ok.1200 na zachód od granicy działki. Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji Rysunek 1 przedstawia lokalizację inwestycji na tle mapy topograficznej.

Pod względem fizycznogeograficznym obszar badań znajduje się w (Kondracki J., 2002):

 

?       prowincji:

51 Karpaty Zachodnie Z Podkarpaciem Zachodnim I Północnym

?       podprowincji:

513 Zewnętrzne Karpaty Zachodnie

?       makroregionie:

513.3 Pogórze Zachodniobeskidzkie;

?       mezoregionie:

513.34 Pogórze Wiśnickie

 Rysunek 1 Lokalizacja inwestycji

 

 

2.2 Rzeźba terenu

Obszar w okolicy inwestycji jest pagórkowaty (Garby Okocimskie). Wzniesienia wahają się od 240 do 410 m n.p.m. przy zmiennym nachyleniu stoków.
Działka nr 538 znajduje się w dolinie pomiędzy dwoma wzgórzami, średni spadek terenu w kierunku N-S wynosi ok 20%. Północna granica działki znajduje się na wysokości ok. 265 m.n.p.m. a południowa granica jest na wysokości ok. 247 m.n.p.m. Profil wysokościowy przedstawiony jest na Rysunek 2.

Rysunek 2 Profil wysokościowy terenu w rejonie inwestycji

 

1.1    Zagospodarowanie i uzbrojenie terenu działki

 

Działka nie jest obecnie zagospodarowana, znajdują się na niej tereny zielone. W otoczeniu działki znajduje się luźna zabudowa jednorodzinna. Po zachodniej stronie działki przebiega droga dojazdowa do działki która łącz się z drogą gminną ok.60m na południe od granic działki. Według klasyfikacji Corine Land Cover 2018 (Rysunek 3), działka usytuowana jest na (211) Grunty orne poza zasięgiem urządzeń nawadniających a w jej okolicy znajdują się (243) tereny zajęte przez rolnictwo z dużym udziałem roślinności naturalnej oraz (312, 313) lasy iglaste i mieszane.

 Rysunek 3 Pokrywa terenu wg systemu Corine Land Cover 2018

 

 Ok 25-30m od południowej granicy działki przebiega napowietrzna linia energetyczna niskiego napięcia podparta słupem znajdującym się w zachodniej części działki. Wzdłuż linii energetycznej, w gruncie przebiega nitka wodociągowa. Linia gazociągu w gruncie styka się z południowo-zachodnim rogiem działki.

Badanie geotechniczne

 Przybliżona lokalizacja odwiertu

MIEJSCOWOŚĆ  Grabie 
GMINA  Skawina 
POWIAT  KRAKOWSKI 
WOJEWÓDZTWO  MAŁOPOLSKIE 

*Dokładna lokalizacja działki oraz Zał.nr 1 ukryte z uwagi na RODO