Opinia geotechniczna

DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWOWODNYCH DLA POTRZEB BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW na działce  w miejscowości Trzebunie powiat Myślenice

SPRAWDŹ OFERTĘ CENOWĄ

 

 

LP. 

Autor 
Imię i nazwisko  Uprawnienia//Zakres  Data   
1.  mgr Michał Hojnowski  V-DGKUG-4701-2/16326/14/MW  05.2020   

 

I. WSTĘP

Opracowanie zawiera omówienie warunków gruntowo – wodnych w podłożu projektowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego na działce nr (*) zlokalizowanej w miejscowości Trzebunia, gmina Pcim, pow. myślenicki, woj. małopolskie.

Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463).

 

II. ZAKRES PRAC

IIa. ROBOTY GEOLOGICZNE

W ramach robót geologicznych wykonano 1 otwór nierurowany w dniu 07.09.2022 do głębokości 1,5 m p.p.t. W czasie wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia terenowych badań makroskopowych. Po zakończeniu obserwacji otwór zlikwidowano.

Prace polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B-04452 – „Badania polowe” pod stałym dozorem geologicznym autora opracowania w miesiącu wrześniu 2022 r.

 

IIb. ROBOTY GEOLOGICZNE

 W ramach robót geologicznych wykonano 1 otwór nierurowany w dniu 02.05.2020 do głębokości 3,5 m p.p.t. W czasie wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia terenowych badań makroskopowych. Po zakończeniu obserwacji otwór zlikwidowano. Prace polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B-04452 – ?Badania polowe? pod stałym dozorem geologicznym autora opracowania w miesiącu maju 2020 r. 

 

 IIc. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych sporządzono niniejsze opracowanie wraz z załącznikami.

Profil geotechniczny otworu i sposób zalegania warstw gruntów przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2]. Lokalizację otworów badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 [Zał. nr 1].

Całość prac oraz ich wyniki omówiono w części tekstowej opracowania.

 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podłożu dokumentowanego terenu, bezpośrednio pod glebą o miąższości 0,3m, do głębokości 0,9m znajdują się utwory typowe dla zwietrzałych piaskowców ciężkowickich. Wykształcone są one w postaci piasków średnich i glin, piasków drobnych gliniastych z domieszką żwirów powstałych z erodowanych piaskowców. Poniżej, do głębokości 1,3m znajdują się zwietrzałe i silnie spękane piaskowce drobno- i średnioziarniste. Poniżej, do głębokości 1,5m, na której zanotowano brak postępów wiercenia, uzyskano spękane piaskowce ze śladami drobniejszych przewarstwień łupków.  Do głębokości 1,5m nie stwierdzono występowania sączeń oraz nie stwierdzono występowania poziomu wody gruntowej. Jakkolwiek, w studni kręgowej, znajdującej się około 35m na południowy zachód od terenu badań geologicznych [Zał. nr 1], poziom wody znajdował się na 1,2m ppt. Studnia ta, głęboka na ok. 2,1m zlokalizowana jest na rzędnej 429,1m n.p.m., a zatem poziom wody jest na rzędnej  427,9m n.p.m.. Odnosząc to do terenu badań, znajdującego się na 429,7m n.p.m, można założyć że poziom wody w piaskowcach znajduje się na głębokości ok.1.8m p.p.t.

Charakter przepuszczalności, za Pazdro i in. (1990), dla utworów zwietrzałych do 1,3m określono jako średni ze względu na obecność frakcji piaszczystej i żwirowej oraz brak ciągłości wstawek gliniastych. Charakter przepuszczalności z nie-zwietrzałych utworów piaskowcowych określono również jako średni, ze względu na obecność licznych spękań, kompensowanych do pewnego stopnia nieprzepuszczalnymi łupkami, które jak założono, nie mają pełnej ciągłości.

Warunki gruntowo – wodne w podłożu terenu badań przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2].

 

IV. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

  1. W przedstawionych warunkach gruntowo-wodnych wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe, jednak pod pewnymi warunkami:

a. Należy uzupełnić ziemne w miejscu planowanej instalacji rur rozsączających do takiej wysokości, by spód rury drenarskiej znajdował się minimum 1,5m ponad poziomem 427,9m n.p.m. Należy wziąć pod uwagę okresowe wahania poziomu wód gruntowych. Ze względu na spadki terenu dochodzące do 12%, należy doprowadzić do możliwie największego zniwelowania terenu podczas nadsypywania mas ziemnych. Uzupełnione masy ziemne powinny charakteryzować się przynajmniej średnią przepuszczalnością.

b.Należy zainstalować płytki piezometr do głębokości 1,5m lub minimum do 0,3m poniżej stropu piaskowca na rzędnej ok. 427,5m n.p.m. w połudnoiwo-wschodnim rogu działki numer 4280 lub 2m od granicy z działką numer 4279 na linii maksymalnego spadku terenu liczonego od centralnej/środkowej części instalacji drenażowo-rozsączającej. Piezometr służyć będzie do poboru próbki wody gruntowej dla kontroli sprawności i efektywności działania rozsączalników

c.Zaleca się rozważenie wykonania sztywnej i nieprzepuszczalnej bariery np. w postaci muru oporowego który zabezpieczy nadbudowane i zniwelowane masy ziemne i odprowadzone do gruntu wody przed ich niepożądanym ruchem grawitacyjnym w kierunku niżej ległych działek. Głębokość instalacji bariery powinna być nie mniejsza niż 0,5m od stropu nie zwietrzałego piaskowca. W takim wypadku wykonanie piezometru z podpunktu b jest zbędne.

2. Zaleca się wykonanie projektu przydomowej oczyszczalni ścieków przez uprawnionego projektanta. Projekt musi być dostosowany do specyficznych warunków terenowych na omawianych działkach.

Badanie geotechniczne

 Przybliżona lokalizacja odwiertu

MIEJSCOWOŚĆ  Trzebunie
GMINA  Pcim 
POWIAT  MYŚLENICKI
WOJEWÓDZTWO  MAŁOPOLSKIE 

*Dokładna lokalizacja działki oraz Zał.nr 1 ukryte z uwagi na RODO