Opinia geotechniczna

DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWOWODNYCH DLA POTRZEB BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW na działce  w miejscowości Biadoliny Radłowskie gmina Wojnicz

SPRAWDŹ OFERTĘ CENOWĄ

 

 

LP. 

Autor 
Imię i nazwisko  Uprawnienia//Zakres  Data   
1.  mgr Michał Hojnowski  V-DGKUG-4701-2/16326/14/MW  08.2022   

 

I. WSTĘP

Opracowanie zawiera omówienie warunków gruntowo ? wodnych w podłożu projektowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego na działce  nr __ zlokalizowanej w miejscowości Grabie, gmina Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie. Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 

 

II. ZAKRES PRAC

IIa. ROBOTY GEOLOGICZNE

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 metodą domiarów prostokątnych dowiązanych do istniejącej sytuacji. 

 

IIb. ROBOTY GEOLOGICZNE

W ramach robót geologicznych wykonano 1 otwór nierurowany w dniu 20.08.2022 do głębokości 2,5 m p.p.t. W czasie wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia terenowych badań makroskopowych. Po zakończeniu obserwacji otwór zlikwidowano.
Prace polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B-04452 – „Badania polowe” pod stałym dozorem geologicznym autora opracowania w miesiącu sierpniu 2022 r.

 

 IIc. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych sporządzono niniejsze opracowanie wraz z załącznikami.
Profil geotechniczny otworu i sposób zalegania warstw gruntów przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2]. Lokalizację otworów badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 [Zał. nr 1].
Całość prac oraz ich wyniki omówiono w części tekstowej opracowania.

 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

W podłożu dokumentowanego terenu, do głębokości 0,9m znajdują się piaski średnie mało wilgotne do wilgotnych, a poniżej do głębokości 1.3m występuje wilgotna pospółka. Zarówno piaski średnie i pospółki mają dobrą przepuszczalność. Pod nimi, do dna otworu, na głębokości 2,5m, odwiercono utwory półprzepuszczalne – gliny pylaste i gliny pylaste zwięzłe. Do głębokości 2,5m nie stwierdzono występowania sączeń oraz nie stwierdzono występowania poziomu wody gruntowej.

Warunki gruntowo – wodne w podłożu przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2].

 

IV. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

  1. W przedstawionych warunkach gruntowo-wodnych wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe ze względu na występowanie utworów o dobrym współczynniku przepuszczalności: piasków średnich i pospółki.
  2. Przy projektowaniu i wykonywaniu przydomowej oczyszczalni należy wziąć pod uwagę okresowe wahania wód gruntowych i inne czynniki mogące zakłócić poprawne działanie instalacji.

Badanie geotechniczne

 Przybliżona lokalizacja odwiertu

MIEJSCOWOŚĆ  Biadoliny Radłowskie 
GMINA  Wojnicz
POWIAT  TARNOWSKI
WOJEWÓDZTWO  MAŁOPOLSKIE 

*Dokładna lokalizacja działki oraz Zał.nr 1 ukryte z uwagi na RODO