Opinia geotechniczna

DLA USTALENIA WARUNKÓW GRUNTOWOWODNYCH DLA POTRZEB BUDOWY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW na działce  w miejscowości Grabie gmina Skawina

SPRAWDŹ OFERTĘ CENOWĄ

 

 

LP. 

Autor 
Imię i nazwisko  Uprawnienia//Zakres  Data   
1.  mgr Michał Hojnowski  V-DGKUG-4701-2/16326/14/MW  05.2020   

 

I. WSTĘP

Opracowanie zawiera omówienie warunków gruntowo ? wodnych w podłożu projektowanej instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków dla domu jednorodzinnego na działce  nr __ zlokalizowanej w miejscowości Grabie, gmina Skawina, pow. krakowski, woj. małopolskie. Opinię wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 463). 

 

II. ZAKRES PRAC

IIa. ROBOTY GEOLOGICZNE

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:500 metodą domiarów prostokątnych dowiązanych do istniejącej sytuacji. 

 

IIb. ROBOTY GEOLOGICZNE

 W ramach robót geologicznych wykonano 1 otwór nierurowany w dniu 02.05.2020 do głębokości 3,5 m p.p.t. W czasie wierceń pobrano próby gruntów w celu przeprowadzenia terenowych badań makroskopowych. Po zakończeniu obserwacji otwór zlikwidowano. Prace polowe wykonano zgodnie z normą PN- 81/B-04452 – ?Badania polowe? pod stałym dozorem geologicznym autora opracowania w miesiącu maju 2020 r. 

 

 IIc. PRACE KAMERALNE

W ramach prac kameralnych sporządzono niniejsze opracowanie wraz z załącznikami. 

Profil geotechniczny otworu i sposób zalegania warstw gruntów przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2]. Lokalizację otworów badawczych zaznaczono na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 [Zał. nr 1]. Całość prac oraz ich wyniki omówiono w części tekstowej opracowania. 

 

III. BUDOWA GEOLOGICZNA I WARUNKI WODNE

 W podłożu dokumentowanego terenu, do głębokości 3,0m ppt występują grunty spoiste rodzime wykształcone w postaci glin, pyłów gliniastych, pyłów i glin pylastych. Pod nimi do dna otworu na głębokości 3,5m występuje zwietrzelina skalna łupków i piaskowców wraz z gliną pylastą. Stwierdzono występowanie sączeń na głębokości 3,0m.  Warunki gruntowo ? wodne w podłożu przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego [Zał. nr 2]. 

 

IV. WNIOSKI GEOTECHNICZNE

W przedstawionych warunkach gruntowo-wodnych wykonanie przydomowej oczyszczalni ścieków jest możliwe w momencie wykonania wymiany gruntu w strefie rozsączania na grunt niespoisty o dobrym współczynniku wodoprzepuszczalności (piasek średni ze żwirem lub pospółka). Przy projektowaniu i wykonywaniu przydomowej oczyszczalni należy wziąć pod uwagę okresowe wahania wód gruntowych i inne czynniki mogące zakłócić poprawne działanie instalacji. 

Badanie geotechniczne

 Przybliżona lokalizacja odwiertu

MIEJSCOWOŚĆ  Grabie 
GMINA  Skawina 
POWIAT  KRAKOWSKI 
WOJEWÓDZTWO  MAŁOPOLSKIE 

*Dokładna lokalizacja działki oraz Zał.nr 1 ukryte z uwagi na RODO