665-295-880

technika.hoh.pl@hoh.pl
Strona główna


Jak znaleźć wodę na działce


Wiercenie Studni


Kontakt


PROGNOZA DLA USTALENIA MOŻLIWOŚCI WYKONANIA STUDNI NA DZIAŁCE NR (...) W

MIEJSCOWOŚCI RADZISZÓW


MIEJSCOWOŚĆ

Radziszów

GMINA

Skawina

POWIAT

Kraków

WOJEWÓDZTWO

Małopolskie

ID Działki

(RODO)


Spis treści

 1. Opis zadania 2

 2. Lokalizacja, morfologia i hydrografia 2

 3. Geologia 4

 4. Otwory i odkrywki 7

 5. Hydrogeologia 11

 6. Podsumowanie i wnioski 12

 7. Klauzula informacyjna 14

 1. Opis zadania


  Inwestor zlecił wykonanie prognozy dla studni na potrzeby gospodarstwa domowego na działkach (...) w miejscowości Radziszów, gmina Skawina, powiat krakowski. Zapotrzebowanie na wodę ze studni nie będzie przekraczać 5m3 na dobę a planowana głębokość nie może przekraczać 30m w wypadku uproszczonej procedury wykonawczej lub do 100m w wypadku konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Poniższą prognozę dla ujęcia wykonano na podstawie dostępnych danych otworowych, danych mapowych oraz publikacji.


 2. Lokalizacja, morfologia i hydrografia


  Badany obszar zlokalizowany jest na kompleksie działek (...) w miejscowości Radziszów, gmina Skawina powiat krakowski. Działka znajduje się w obrębie terenu wiejskiego, zagospodarowanego działkami rolnymi oraz działkami z budownictwem jednorodzinnym, co przedstawiono na ortofotomapie z oznaczonymi granicami działek katastralnych na Fig.2a. Działka jest niezabudowana, posiada kształt regularnego prostokąta o powierzchni 4284m2. Na Fig.2b przedstawiono kontury terenu za pomocą poziomic mapy topograficznej.


  Fig.2a Lokalizacja działki na tle ortofotomapy.


  Działka znajduje się na powierzchni terenu o znacznym spadku, dochodzącym do wartości kąta ok 9.6o (17%) w generalnym kierunku południowym (ściśle SSW) - co przedstawiono na Fig 2b. Na osi wschód-zachód, w centrum działki, spadek jest mniejszy i wynosi około 3-4o. Idąc po zachodniej granicy działki, poziom terenu spada od 262.5m do 254m nad poziom morza (n.p.m.) na odcinku 45 metrów. Można przyjąć, średni poziom terenu dla całej działki na około 261m n.p.m.


  Fig.2b Mapa topograficzna z podkładem relatywnej hipsometrii oraz profil wysokościowy wzdłuż zachodniej granicy działki (263-255m n.p.m.)


  Działka znajduje się na wzniesieniu, tzw. garbie, ograniczonym dwoma dolinami rzecznymi, od zachodu cieku Mogiłka, a od wschodu cieku Skawinka. Mogiłka to dopływ Skawinki, która to z kolei stanowi dopływ Wisły. Na Fig.2c przedstawiono lokalny profil wysokościowe pomiędzy ciekami wodnymi na wschód i zachód, na długości ok.1.6km, z centralnym punktem na omawianym kompleksie działek. Dno doliny Mogiłka jest na ok. 234m n.p.m., natomiast dno Skawinki znajduje się na ok.220m n.p.m.. Doliny znajdują się w odległości ok.800m od centrum działki, które jest na 261m n.p.m., tak więc Mogiłka i Skawinka przepływają na poziomach odpowiednio


  27m oraz 41m poniżej centrum działki. Najwyższy punkt w okolicy to szczyt wzniesienia o nazwie Kiełek, znajdujący się na wysokości 293m n.p.m. w odległości ok.350m na północ (ściślej NNW) od centrum działki.


  Fig.2c Profil wysokościowe działki..


 3. Geologia


  Generalnie, geologię w obszarze okolic Skawiny należy rozpatrywać na dwóch poziomach: powierzchniowym -głównie wieku Czwartorzędowego i wgłębnym - utwory Kredy. Tabela nr 1 przedstawia wydzielenia widoczne na mapie geologicznej zakrytej, to jest utwory powierzchniowe oraz te utwory wgłębne, które wychodzą miejscami na powierzchnie. Mapę zakrytą wraz z zasięgami obszarów wydzieleń przedstawia Fig. 3a.


  Tabela nr 1. Utwory geologiczne w okolicy omawianej działki

  Symbol na mapie powierchniowej /

  wgłębnej


  Wydzielenia


  Geneza


  Stratygrafia


  Q1

  Iły, gliny, rumosze skalne oraz bloki (pakiety fliszu) koluwialne

  osady koluwialne (osuwiskowe, soliflukcyjne)


  Holocen (Czwartorzęd)


  Q2

  Iły, gliny, rumosze skalne oraz bloki (pakiety fliszu)

  koluwialne

  osady koluwialne (osuwiskowe,

  soliflukcyjne)


  Holocen (Czwartorzęd)


  Q3

  Lessy i mułki pyłowate lessopodobne


  -

  Zlodowacenia polnocnopolskie

  (Czwartorzęd)


  Q4

  Iły, gliny, piaski i gliny z rumoszami skalnymi,

  deluwialne i koluwialne (kongeliflukcyjne)

  osady deluwialne (zmywow powierzchniowych)


  Czwartorzed

  Q5

  Namuły, piaski i żwiry den dolinnych

  osady rzeczne (fluwialne, aluwialne)

  Holocen (Czwartorzęd)  Cr1 / 31

  Piaskowce i zlepieńce z wkładkami łupków pstrych (warstwy

  istebniańskie dolne)


  -


  Mastrycht (Kreda)


  Cr2 / 18 *

  Gezy i spongiolity z wkładkami margli i łupków (warstwy

  gezowe)


  -


  Alb-Cenoman (Kreda)

  - / 34

  Łupki pstre

  -

  Cenoman-Senon

  CrT / 22A

  Piaskowce i lupki z wkładkami tufitów

  -

  Oligocen-Miocen (Kreda-Trzeciorzęd)

  * Gezy i spongiolity z wkładkami margli i łupków - warstwy gezowe. Warstwy gezowe są to głównie piaskowce składające się z kwarcu i igieł gąbek krzemionkowych. Piaskowce przekładane są szarymi, zielonkawymi lub czarnymi łupkami.

  **Są to piaskowce gruboławicowe, gruboziarniste, arkozowe, niezbyt twarde, przekładane łupkami o ciemnych barwach.


  Fig.3a Lokalizacja otworów geologicznych i stanowisk dokumentacyjnych na tle geologicznej utworów powierzchniowych. Objaśnienia w Tabeli 1.


  Geologia powierzchniowa


  Działka znajduje się na stoku stoku okrytym miąższymi pokrywami glin lessopodobnych, co przedstawiono symbolem Q3 na Fig.3a. W pobliżu działki, znajdują się podobne utwory powierzchniowe, jednak uruchomione procesami osuwiskowymi oraz soliflukcyjnymi, są to Q1 oraz Q2 na Fig.3a.


  Geologia wgłębna i tektonika


  W budowie geologicznej okolic Skawiny biorą udział utwory serii podśląskiej i śląskiej. Na Fig.3c przedstawiono lokalizację działki w konkekście geologii wgłębnej. W okolicy działki serię śląską reprezentują warstwy istebniańskie dolne a serię podśląską warstwy gezowe.


  Pod utworami powierzchnowymi, na działce znajdują się na warstwy istebniańskie dolne (Cr1 / 31), które wykształcone są jako piaskowce i zlepieńce z wkładkami łupków pstrych. Cr1/31 nasunięte są na północ na warstwy gezowe wykształcone jako gezy i spongiolity z wkładkami margli i łupków (Cr2 / 18). Warstwy gezowe występują też jako piaskowce składające się z kwarcu i igieł gąbek krzemionkowych. Piaskowce przekładane są szarymi, zielonkawymi lub czarnymi łupkami.


  Kilkaset metrów od centrum działki na zachód znajduje się Uskok Podolan, oddzielający od Jednostki Skolskiej.


  Fig.3b Szkic tektoniczny  Fig.3c Mapa odkryta (bez utworów powierzchniowych) wraz z obszarem fliszowej jednostki hydrogeologicznej 6aTr CrI. Objaśnienia w Tabeli 1.


 4. Otwory i odkrywki


  Dane otworowe w postaci profili otworów i odkrywek zawarto w załącznikach do niniejszego opracowania.


  Fig.4a Lokalizacja otworów i ujęć na podkładzie względnych wysokości terenu.


  Ujęcia wód podziemnych


  Grupa ujęć “A” oraz “B”


  Kilkanaście płytkich studni zostało zlokalizowanych w latach 1981 – 1992 na wzniesieniu około 0.6km na południowy-zachód od centrum działki. Obiekty te zostały usytuowane na osadach osuwiskowych i soliflukcyjnych. Przez liczne szczeliny i spękania w tych utworach wnika woda deszczowa, gromadząc się w masie osuwiska a następnie wypływając u jego czoła. Tego typu lokalny zbiornik wody gruntowej został zagospodarowany płytkimi studniami o głębokości do 4m. Udokumentowana wydajność źródeł to 2.5 - 12.1 m3/dzień. Brak jest danych na temat jakości wód uzyskanych z ujęć, lecz mała głębokość wskazuje, że ujęcia były podatne na wpływ zanieczyszczeń z powierzchni terenu. Ujęcia usytuowane były na rzędnych zbliżonych do rzędnych omawianej działki (m n.p.m.) lub kilkanaście metrów wyżej.  Nazwa


  Głębokość

  [m]


  Rzędna [m

  n.p.m.]


  Rok wykonania


  Miejscowość


  Typ obiektu


  Stratygrafia na dnie

  9960252-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-11


  2


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd


  9960245-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-5A


  1.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960090-WODOCIĄG

  ŹRÓDŁO ZR


  0


  260


  1981


  Radziszów


  Źródło


  null

  9960244-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-4


  2.3


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960254-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-13


  2


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960154-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-8


  1.4


  272.5


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960152-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-10


  1.5


  283.4


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960247-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-5C


  1.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960253-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-12


  2


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960246-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-5B


  1.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960249-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-6


  1.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960250-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-7


  2.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960248-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-5D


  1.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960251-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-9


  4


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960241-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-1


  2.4


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960242-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-2


  2


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd

  9960243-SP.WOD.

  "KOCIOŁ" Z-3


  1.5


  null


  1992


  Chożyny


  Źródło


  Trzeciorzęd


  Ujęcie “C”


  Ujęcie zlokalizowane ok.0.5km na południe od omawianej działki, wykonane w roku 1981 w formie ujęcia źródła na rzędnej terenu 260m n.p.m. Podobnie jak ujęcia z grupy “A” i “B”, ujmuje utwory osuwiskowe i soliflukcyjne. Jakość i wydajność nie jest znana.  Nazwa

  Głębokość

  [m]

  Rzędna [m

  n.p.m.]

  Rok wykonani

  a

  Miejscowo

  ść

  Typ obiektu

  Stratygraf ia na dnie

  9960090-

  WODOCIĄG ŹRÓDŁO ZR


  0


  260


  1981


  Radziszów


  Źródło


  null


  Grupa ujęć “D”


  Ujęcia zlokalizowane w znacznej odległości, bo około 5km na wschód od omawianej działki, jednak w podobnym kontekście geologicznym. Trzy otwory odwiercone zostały w 1983r. do głębokości od 3 do 4m. Ujęcia znajdują się na rzędnej 250m n.p.m., podobnie jak ujęcia z grupy “A” i “B”, ujmują utwory osuwiskowe i soliflukcyjne. Wydajność oraz jakość wód nie jest znana.  Nazwa


  Głębokość [m]

  Rzędna [m

  n.p.m.]


  Rok wykonania


  Miejscowość


  Typ obiektu

  Stratygrafia na

  dnie

  9960107-SP.W.

  PODLESIE 2


  4


  250


  1983


  Podlesie


  Otwór


  Czwartorzęd

  9960109-SP.W.

  PODLESIE 1


  3


  250


  1983


  Podlesie


  Otwór


  Czwartorzęd


  9960108-SP.W.

  PODLESIE 3


  4


  250


  1983


  Podlesie


  Otwór


  Czwartorzęd  Ujęcie “I”


  Nazwa

  Głębokość [m]

  Rzędna [m

  n.p.m.]

  Rok wykonania

  Miejscowość

  Typ obiektu

  Stratygrafia na

  dnie

  9960145-

  SZKOŁA

  9.2

  220

  1988

  Radziszów

  Otwór

  Czwartorzęd


  Zlokalizowane ok.1.3km na północny wschód, ujęcie dla szkoły podstawowej odwiercone w 1988r. w osadach tarasów rzecznych rzeki Skawinka. Brak informacji na temat wydajności studni lub jakości wody. Poziom wody w studni w 1989r. Wyniósł 6.8m poniżej powierzchni terenu, a więc 213.2m n.p.m..


  Ujęcie “J”

  Nazwa

  Głębokość [m]

  Rzędna [m

  n.p.m.]

  Rok wykonania

  Miejscowość

  Typ obiektu

  Stratygrafia na

  dnie

  Radziszów

  działka (...)

  41.0

  261

  2022

  Radziszów

  Otwór

  Kreda


  Na omawianej działce, w jej centralnej części odwiercono w 2022 otwór badawczy do głębokości 41m.

  Zakładama rzędna terenu w miejscu odwiertu to 261m n.p.m. Otwór okazał się negatywny, to znaczy wydajność wyniosła <1m3/dzień. Z ustnego wywiadu z wiertaczem wynika że do ok. 12m występowały słabo-przepuszczalne utwory czwartorzędowe, następnie nawiercono szaro do łupki do 35m około, po czym uzyskano piaskowiec koloru jasnoszarego do ciemnoszarego do czarnego z rumoszem skalnym do spodu otworu na 41m. Poza sączeniami na około 20m, nie zaobserwowano dopływu wód podziemnych do otworu. Otwór został odwiercony za pomocą młotka z użyciem sprężonego powietrza. Napotkano na problem z wydobyciem zwiercin z ostatnich metrów otworu.


  Otwory dokumentacyjne


  Naturalna odkrywka skał została opisana w punkcie E. Państwowy Instytut Geologiczny wykonał również otwory badawcze F,G,H dokumentujące geologię podłoża w miejscach gdzie nie ma naturalnych odkrywek skał.


  Punkt

  Nazwa

  Rzędna [m n.p.m.]

  Głębokość [m]

  Rodzaj punktu

  E

  0996-0024

  259

  1.6

  Odsłonięcie naturalne

  F

  0996-0026

  239

  6

  Sonda ręczna

  G

  0996-0027

  234

  12

  Sonda ręczna

  H

  0996-0025

  280

  14

  Sonda ręczna


  Odkrywka E o wysokości 1.6m na rzędnej 259m n.p.m., ukazuje profil kredowych piaskowców ze zlepieńcami

  - warstwy istebniańskie dolne Cr1.


  Odwiercony do głębokości 6m, na rzędnej 239m n.p.m., w roku 1993, otwór F wskazał obecność Czwartorzędowych glin pylastych do 5.4m, poniżej których znajdowały się piaskowce i łupki górno-kredowe.


  Odwiercony do głębokości 6m, na rzędnej 234m n.p.m., w roku 1993, otwór G wskazał obecność Czwartorzędowych lessów do 9.5m, poniżej których znajdowały się gliny piaszczyste. Kredowe podłoże nawiercono na ok.12m.


  Odwiercony do głębokości 14m, na rzędnej 280m n.p.m., w roku 1993, otwór H wskazał obecność Czwartorzędowych glin pylastych do ok.14m, poniżej których znajdowały się utwory podłoża kredowego.


 5. Hydrogeologia


  Państwowy Instytut Geologiczny publikuje mapy hydrogeologiczne w których oznacza zasięg obszarowy jednostek hydrogeologicznych. Jednostka hydrogeologiczna to poziom lub zespół poziomów wodonośnych należących do określonej stratygraficznie jednostki: epoki (np. piętro kredowe, piętro trzeciorzędowe). W obrębie piętra wodonośnego można wyróżnić warstwy wodonośne. W szerszym znaczeniu za warstwę wodonośną uznaje się też niewarstwową strefę utworów przepuszczalnych nasyconych wodą, wykazującą przewodność dostateczną do powstania strumienia wód podziemnych i możliwość ujęcia wód studniami. W przypadku braku wydzielenia jednostki hydrogeologicznej na danym obszarze PIG oznajmia dominację utworów geologicznych które nie są przepuszczalne lub też wydajność tych utworów jest niska, np. poniżej 1m3 na godzinę.

  Na Fig.5a przedstawiono usytuowanie działki względem jednostek hydrogeologicznych. Omawiana działka znajduje się w pobliżu północno zachodniej granicy fliszowej (wgłębnej) jednostki hydrogeologicznej oznaczonej jako 6aTr-CrI. Cytując Opis do Mapy Hydrogeologicznej: “Jednostka 6aTr-CrI jest największą na arkuszu - zajmuje powierzchnię 148 km2. Obejmuje wodonośne utwory piaskowcowo - łupkowe jednostki śląskiej. Ograniczone i nierównomierne rozpoznanie nie 12 pozwala jednoznacznie na określenie parametrów hydrogeologicznych tego poziomu. Na podstawie danych z otworów studziennych oraz przez analogię do sąsiednich obszarów przyjęto średnią miąższość warstwy wodonośnej - 15 m, wydajność potencjalną studni w przedziale 2-5 m3/h, a moduł zasobów dyspozycyjnych w wysokości 75,6 m3/24h/km2.”

  Należy zauważyć że jednostka ta przebiega niejako “pod” lub “łączy się” z kolejną jednostką, związaną z utworami rzeki Skawinka - jednostką 2aQII/Tr-Cr.

  Opis do Mapy Hydrogeologicznej: “2aQII/Tr-Cr - obejmuje fragment doliny Skawinki, o powierzchni 5 km2, w obrębie, której wodonośne utwory czwartorzędowe leżą na wodonośnych utworach piaskowcowo -łupkowych jednostki śląskiej. Ograniczone rozpoznanie hydrogeologiczne nie pozwala na dokładniejsze określenie parametrów tej jednostki. Przez analogię do sąsiednich obszarów przyjęto miąższość warstwy wodonośnej - 2 m, a potencjalną wydajność otworu określono od kilku do 10 m3/h. Średni moduł zasobów dyspozycyjnych przyjęto na 151,2 m3/h/km2.”


  Fig.5a. Lokalizacja omawianej działki na tle wycinka Mapy Hydrogeologicznej (ostatnia wersja mapy, rok 1997)


 6. Podsumowanie i wnioski